truman

89 tekstów – auto­rem jest tru­man.

list miłosny albo pocztówka ze spalonego miasta

(de­dykuję War­sza­wie 1944)

tą żwi­rową drogą wprost ku domowi
gdzie niosły cię sto­py wewnątrz snu
który zmyłeś łzą w jas­krze brzasku
idź
do sa­du ciężkiego od złotych słońcem
jabłoni
skradzione­go po­całun­ku wśród ru­mianków i 
bzów
do pol­nych kwiatów za­nurzających liście
w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 września 2018, 13:02

o samotności obwiązanej wstążką wokół nadgarstka

trzy­mane­go nieśmiało blis­ko lewej
ko­mory serca
niez­na­jomej ko­biety w zatłoczo­nym
autobusie
połys­kujące­go niewi­docznym biciem
pulsu
które­go języ­ka nikt się nie nau­czył
z nieled­wie zas­kle­pioną raną przy starej
bliźnie
po os­trzu żyletki
oto życie -
czar­na róża wzras­tająca w pod­niebie krwi
trzy­mane na uwięzi wy­roków ciała
i nocy
wykręcające pal­ce w udręce mijania
w ułam­ku chwili
wzdry­ga się po przy­pad­ko­wym cieple
od ręki
wy­siadające­go człowieka 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 września 2018, 18:42

ogłoszenia drobne

up­rzej­mie poszu­kuje się osoby
ze zdol­nością czy­tania na głos
przy jed­noczes­nym trzy­maniu za rękę
i okaz­jo­nal­nym śpiewaniu
małemu kac­pro­wi lat dziewięć (białaczka szpikowa)
wy­maga­ny sta­tus człowieka
oraz wy­ciszo­ny te­lefon
na czas roz­mo­wy na czas gładze­nia po głowie
wymagana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 września 2018, 13:10

skrawki

moim sąsiadem nie jest anioł
nie ma skrzy­deł tyl­ko spra­cowa­ne ręce
słucha sta­rych wi­nylo­wych płyt
a za cienką ścianą
po ludzku umiera na raka
sta­ran­nie przes­trze­gając ciszy nocnej
bie­rze tab­letki i wcis­ka głowę w po­duszkę prosząc święte ob­ra­zy o sen

mi­jany w drzwiach uśmie­cha się zmęczo­nymi oczami
skry­wając uby­wające ciało pod war­stwa­mi
ubrań
wy­mawiając prośby o miłość pomimo
co­raz kruchszych nadgarstków
w cichym dzień dobry

*Od­po­wiedż do wier­sza H. Poświatowskiej 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 września 2018, 20:52

minięcia

"naj­gorzej dręczą nas i gną
niewidzial­ne ręce"
- F. Nietzsche

poz­nałem kiedyś człowieka
był głuchy i niewi­domy
pamiętam
je­go ra­dość gdy pa­dał deszcz
nieruchomą syl­wetkę opartą o bramę
rodzin­ne­go domu
wie­czor­nym schyłkiem

naj­większym je­go zwycięstwem
było to
że ra­no mógł sam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 września 2018, 17:41

o porzuceniu

"To, co w naszym do­mu było naj­droższe i naj­piękniej­sze, to Mama"
- S. Różewicz

roz­ma­wiali ściszo­nymi głosa­mi
na białym ko­rytarzu gdy śmierć
nak­ry­wała świeżą pościelą
pus­ty materac
pod oknem

szep­ta­li do swoich uszu
do za­ciśniętych na przegubach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 sierpnia 2018, 19:07

***

"al­bo­wiem tam, gdzie już nie ma nadziei,
po­zos­ta­je jeszcze śpiew"
- V. Hugo

i widzisz
tak długo nie wie­rzyłem w samotność
że kiedy przyszła
jak święty tomasz
mu­siałem dot­knąć śladów po człowieku
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 sierpnia 2018, 16:14

alzheimer

te war­kocze które kiedyś mi zap­la­tałaś mamo
ręko­ma ciepłymi jak maj
- de­likat­nie -
pa­miętam mówiłaś że żyją w nich świerszcze
a ja wie­czo­rami wydłuby­wałam ich skrzydła spomiędzy
włosów

te­raz ja - obca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 sierpnia 2018, 16:07

sąsiadowi

tak pięknie nau­czy­liśmy się
za­mykać drzwi za włas­nym bólem
że na­wet siebie samych
zna­my już tyl­ko z niesłysze­nia
bi­cia serca 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 sierpnia 2018, 15:59

nie mam serca do tytułu

chcę na­pisać o bez­gra­nicznej miłości
która po­wiesiła psa na wys­chniętej gałęzi
i nie oglądała za siebie
kiedy szar­pał się próbując zaczer­pnąć oddech

o niezmąco­nym szczęściu
co pew­ne­go świ­tu stłoczyło ko­cięta w worku
i wrzu­ciło do rzeki

o cier­pieniu i nadziei
w oczach ska­towa­nego w kącie kundla
bo zdarzyło mu się zapłakać
jak człowiek 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 sierpnia 2018, 06:14
truman

www.facebook.com/modlitwadodeszczu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 16:02truman sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

24 września 2018, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

24 września 2018, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

22 września 2018, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

22 września 2018, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

22 września 2018, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

21 września 2018, 18:11truman sko­men­to­wał tek­st IKAR

19 września 2018, 18:41yestem sko­men­to­wał tek­st o sa­mot­ności ob­wiąza­nej wstążką [...]

18 września 2018, 18:42truman do­dał no­wy tek­st o sa­mot­ności ob­wiąza­nej wstążką [...]

16 września 2018, 18:37Naja sko­men­to­wał tek­st ogłoszenia drob­ne