truman

63 teksty – auto­rem jest tru­man.

kamil

wierzę
jak mógłbym nie wie­rzyć
gdy krwią słuchającą ci jestem
poezjo

z młodością uwiędłą w listopadach
co psim czu­waniem wylśniła tętno
po zim­nej stro­nie lustra

(i dom)
stru­mień w ja­kim za­nurzam wargi
ni­by przybłęda tra­wiony chorobą

a prze­cież
bliżej mi do wiatru
ciszy po burzy blednącej zmierzchem
na palcach

niż do życia które przy­nosisz
w pa­mięci powiek
bez­ludną nadzieją 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 października 2017, 13:35

z kartek zapomnianych

"Po­zos­tało piękno, jeszcze tyl­ko w pięknie możli­we jest istnienie.
Choćby to piękno miało być rozpaczą."

- W. Myśliwski

może po­winienem za­pamiętać two­je oczy
łagod­ne i współczujące
jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 września 2017, 22:38

elegia o

K. K. Baczyńskiemu

  a ty chłop­cze polski
  z bla­dością or­chi­dei ukołysanej
w źre­nicy jak os­tatni krzyk
  który ni­by pochód naj­cichszy
  upuściłeś pod krwa­wiącą pierś pożegnań

jesteś
kluczem żura­wim
uchy­lającym drzwi do błękitu
co każdej no­cy przelatuje
po­nad ok­ruchem mo­jego żalu 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 września 2017, 14:42

***

nie star­czy nadziei na drodze wie­cznych rozstań
tato
nie star­czy ser­ca do ziemi umodlonej
zduszoną raną drzew
tak nam trze­ba zostać:
ni­by amu­lety upuszczo­ne pod krzyż z uwiędłych kwiatów
co rdze­wieją os­tatnią roz­paczą lata

i tyl­ko aby za­pomi­nać piękniej niż się pamiętało
i dłonie jak pieśń za­wie­szać po­nad
mil­czącą wartę twoich nocy
nieprzebytych 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 września 2017, 15:59

wyliczanka

(z de­dykacją dla tych, którym nie dano
szansy)

za­nim zrozumiesz
że to właśnie jest ten świat w którym zamieszkasz
przyjdą do ciebie sny in­ne niż zapamiętałeś
ta­kie które nie roz­jaśniają oczu inaczej
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 lipca 2017, 11:07

o wrodzonych wadach serca i innych chorobach

jak wiele trze­ba przeżyć
żeby dało się powiedzieć
to nic*
w ciepłej krwi z przeg­ry­zionych warg
usłyszeć mod­litwę o wodę
z dru­giego końca świata

w mil­czącym śpiewie bożych
rąk
wzras­tać śmier­cią jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 czerwca 2017, 20:06

nie umiem pisać kołysanek

wiesz - poezję włożyłem między bajki
tam gdzie światło ogląda się
w po­toku skrzy­deł ptasich
a dob­roć w ludzkich rękach była aniołem
klęczącym jed­nym skrzydłem
u dziecięcych po­wiek drżących barwą chleba

i może tyl­ko ty­le zostało
(choć ty­le by żyć)
zalśnić pod roz­wianym pom­ni­kiem
człowie­czej łzy
i żalem jak spa­lona róża spłynąć
do jas­nych dłoni sple­cionych w sen
które­go nie scałuje żaden ból
i żad­na miłość 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 czerwca 2017, 10:28

***

być zmierzchem
co klęka pod ołtarzem dni
jak ran­ny ptak
szu­kający trze­potu skrzy­deł
w ludzkich sercach

na­sionem w pier­si ziemi
które roz­kwit­nie drzewem
pod­trzy­mującym niebo
jak perłę
w ko­ronie two­jej
zwyczajnej
codzien­nej miłości

* mamie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 2 maja 2017, 21:24

krótki wiersz o spóźnieniach

odkąd nikt nie zdążył
złapać cię za rękę
za­nim na­pisałeś os­tatni
pożeg­nalny list

wiem
że śmierć
można człowieko­wi przynieść
tak na co dzień - 

w zim­nym spojrzeniu

kiedy trze­ba było
pod­pa­lić swoją duszę 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 kwietnia 2017, 19:47

jeśli jesteśmy tu, by żyć

"- [...] Pan uważa, że dusza is­tnieje, tak?
- Nies­te­ty. To ra­na, która wciąż krwa­wi i nig­dy się nie goi"
- E. E. Schmitt.

wpleć mi między palce
najlżej­sze z uderzeń twojego
serca
bym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 kwietnia 2017, 14:13
truman

"Jeśli tes­ta­ment - to z liści, a pom­nik jeśli - z płomienia. " K. K. Baczyński. - www.facebook.com/modlitwadodeszczu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

23 stycznia 2018, 19:34truman sko­men­to­wał tek­st Minister An­tek

16 stycznia 2018, 11:56truman sko­men­to­wał tek­st Umarła Do­lores o Rior­dan [...]

16 stycznia 2018, 11:32truman sko­men­to­wał tek­st Kroplówka

12 stycznia 2018, 16:34truman sko­men­to­wał tek­st na mar­gi­nesie

12 grudnia 2017, 21:16truman sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

22 października 2017, 11:49truman sko­men­to­wał tek­st prośba

22 października 2017, 10:08truman sko­men­to­wał tek­st prośba

21 października 2017, 18:14truman sko­men­to­wał tek­st prośba

18 października 2017, 21:24truman sko­men­to­wał tek­st podobno zwiększo­na ak­tywność do­pami­ner­giczna [...]

18 października 2017, 21:13truman sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów